Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників

1. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН № 930 від 06.10.2010 р.«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»)

2. СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (Положення про сертифікацію педагогічних працівників)

3. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ (наказ МОН №36 від 15.01.2018 р. «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»)

4. ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ «ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗЗСО» (наказ міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 р. №1143)

Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника включає в себе атестацію та сертифікацію.
Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.
Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.
За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.
Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.
Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти.
Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег вчителя, який атестується тощо.
Визначення рівня результативності діяльності педагога, оцінювання за якими може стати підставою для визначення його кваліфікаційного рівня наведено в таблиці:

Професійний рівень діяльності вчителя

Кваліфікаційні категорії
Критерії Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії Спеціаліст вищої категорії
1. Знання теоретичних і прак­тичних основ предмета Відповідає загальним ви­могам, що висуваються до вчителя Має глибокі знання зі свого предмета Відповідає вимогам, що ви­суваються до вчителя першої кваліфікаційної категорії. Має глибокі та різнобічні знання зі свого предмета й суміжних дисциплін Відповідає вимогам, що висуваються до вчителя вищої кваліфікаційної категорії. Має глибокі знання зі свого предмета і суміжних дисци­плін, які значно перевищу­ють обсяг програми
2. Знання сучас­них досягнень у методиці: Слідкує за спеціальною і методичною літературою; . працює за готовими ме­тодиками й програмами навчання; використовує прогресивні ідеї минулого і сучасності; уміє самостій­но розробляти методику викладання Володіє методиками аналізу ' навчально-методичної робо­ти з предмета; варіює готові, розроблені іншими методики й програми; використовує програми й методики, спря­мовані на розвиток особис­тості, інтелекту вносить у них (у разі потреби) корективи Володіє методами науково-дослідницької, експеримен­тальної роботи, використовує в роботі власні оригінальні програми й методики
 
3. Уміння аналі­зувати свою ді­яльність Бачить свої недоліки, прогалини і прорахунки в роботі, але при цьому не завжди здатний встанови­ти причини їхньої появи. Здатний домагатися змін на краще на основі самоаналі­зу, однак покращення ма­ють нерегулярний характер і поширюються лише на окремі ділянки роботи Виправляє допущені по­милки і посилює позитивніпМоменти у своїй роботі, зна­ходить ефективні рішення. Усвідомлює необхідність сис­тематичної роботи над собою і активно включається в ті види діяльності, які сприя­ють формуванню потрібних якостей Прагне і вміє бачити свою діяльність збоку, об'єктивно й неупереджено оцінює та аналізує її, виділяючи сильні і слабкі сторони. Свідомо намічає програму самовдос­коналення, її мету, завдання, шляхи реалізації
4. Знання новихпедагогічнихконцепцій Знає сучасні технології на­вчання й виховання; во­лодіє набором варіативних методик і педагогічних тех­нологій; здійснює їх вибір і застосовує відповідно до інших умов Уміє демонструвати на прак­тиці високий рівень воло­діння методиками; володіє однією із сучасних техноло­гій розвиваючого навчання; творчо користується техноло­гіями й програмами Розробляє нові педагогічні технології навчання й вихо­вання, веде роботу з їх апро­бації, бере участь у дослід­ницькій, експериментальній діяльності
5. Знання теорії педагогіки й ві­кової психології учня "Орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, але рідко застосовує їх у сво­їй практичній діяльності. Здатний приймати рішення в типових ситуаціях Вільно орієнтується в сучас­них психолого-педагогічних концепціях навчання й ви­ховання, використовує їх як основу у своїй практичній діяльності. Здатний швидко -й підсвідомо обрати опти­мальне рішення Користується різними фор­мами психолого-педагогічної діагностики й науково-обґрунтованого прогнозу­вання. Здатний передбачити розвиток подій і прийняти рішення в нестандартних си­туаціях
ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя.
Критерії Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії Спеціаліст вищої категорії
1.Володіння способами інди­відуалізації навчання Враховує у стосунках з учнями індивідуальні особливості їхнього розви­тку: здійснює диференційо­ваний підхід з урахуванням темпів розвитку, нахилів та інтересів, стану здоров'я. Знає методи діагностики рівня інтелектуального й особистісного розвитку дітей Уміло користується елементами, засобами діагностики і корекції індивідуальних особливостей учнів під час реалізації дифе­ренційованого підходу. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібно­стей Сприяє пошуку, відбору і творчому розвитку обда­рованих дітей. Уміє трима­ти в полі зору «сильних», «слабких» і «середніх» за рівнем знань учнів; працює за індивідуальними плана­ми з обдарованими і слаб­кими дітьми
2.Уміння активізувати пізнавальну діяль­ність учнів Створює умови, що форму­ють мотив діяльності. Уміє захопити учнів своїм пред­метом, керувати колектив­ною роботою, варіювати різноманітні методи й фор­ми роботи. Стійкий інтерес до навчального предмета і висока пізнавальна ак­тивність учнів поєднується з не дуже ґрунтовними знаннями, з недостатньо сформованими навичками учіння Забезпечує успішне формування системи знань на основі само­управління процесом учіння. Уміє цікаво подати навчальний матеріал, активізувати учнів, збудивши в них інтерес до осо­бистостей самого предмета; уміло варіює форми і методи навчання. Міцні, ґрунтовні знання учнів поєднуються з ви­сокою пізнавальною активністю і сформованими навичками Забезпечує залучення кож­ного школяра до процесу активного учіння. Стиму­лює внутрішню (мислительну) активність, пошу­кову діяльність. Уміє ясно й чітко викласти навчаль­ний матеріал; уважний до рівня знань усіх учнів. Інтерес до навчального предмета в учнів поєдну­ється з міцними знаннями і сформованими навичками
3. Робота з роз­витку в учнів загально-навчальних вмінь і навичок Прагне до формування навичок раціональної організації праці Цілеспрямовано й професійно формує в учнів уміння й навички раціональної організації навчальної праці (самоконтроль у навчанні, раціональне планування навчальної праці, належний темп читання, письма, обчислень). Дотримується єдиних вимог щодо усного і писемного мовлення: оформлення письмових робіт учнів у зошитах, щоденниках (грамотність, акуратність, каліграфія)  
4.Рівень навченості учнів Забезпечує стійкий позитивний результат, ретельно вивчає критерії оцінювання, користується ними на практиці; об'єктивний в оцінюванні знань учнів Учні демонструють знання теоретичних і практичних основ предмета; показують хороші результати за наслідками зрізів, перевірних робіт, екзаменів Учні реалізують свої інтелектуальні можливості чи близькі до цього; добре сприймають, засвоюють і відтворюють пройдений навчальний матеріал, демонструють глибокі, міцні знання теорії й навички розв'язування практичних завдань, здатні включитися в самостійний пізнавальний пошук
ІІІ. Комунікативна культура  
Критерії Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії Спеціаліст вищої категорії  
1. Комуніка­тивні й органі­заторські здіб­ності Прагне до контактів з людьми. Не обмежує коло знайомих; відстоює власну думку; планує свою роботу, проте по­тенціал його нахилів не вирізняється високою стійкістю Швидко знаходить друзів, постійно прагне розширити коло своїх знайомих; до­помагає близьким, друзям; проявляє ініціативу в спіл­куванні; із задоволенням бере участь в організації громадських заходів; здат­ний прийняти самостійне рішення в складній ситуації. Усе виконує за внутрішнім переконанням, а не з при­мусу. Наполегливий у діяль­ності, яка його приваблює Відчуває потребу в комуні­кативній і організаторській діяльності; швидко орієнту­ється в складних ситуаціях; невимушено почувається в новому колективі; ініціа­тивний, у важких випадках віддає перевагу самостійним рішенням; відстоює власну думку й домагається її при­йняття. Шукає такі справи, які б задовольнили його по­требу в комунікації та органі­заторській діяльності  
2. Здатність до співпраці з учнями Володіє відомими в педа­гогіці прийомами пере­конливого впливу, але ви­користовує їх без аналізу ситуації Обговорює й аналізує ситуа­ції разом з учнями і залишає за ними право приймати власні рішення. Уміє сфор­мувати громадську позицію учня, його реальну соціальну поведінку й вчинки, світо­гляд і ставлення до учня, а також готовність до по­дальших виховних впливів учителя Веде постійний пошук нових прийомів переконливого впли­ву й передбачає їх можливе ви­користання в спілкуванні. Ви­ховує вміння толерантно ста­витися До чужих поглядів. Уміє обґрунтовано користуватися поєднанням методів навчання й виховання, що дає змогу до­сягти хороших результатів при оптимальному докладанні ро­зумових, вольових та емоцій­них зусиль учителя й учнів  
3. Готовність до співпраці з колегами Володіє адаптивним стилем поведінки, педагогічного спілкування; намагається створити навколо себе доброзичливу обстановку співпраці з колегами Намагається вибрати стосовно кожного з колег такий спосіб поведінки, де найкраще поєднується індивідуальний підхід з утвердженням колективістських принципів моралі Неухильно дотримується професійної етики спілкування; у будь-якій ситуації координує свої дії з колегами  
4. Готовність до співпраці з батьками Визначає педагогічні завдання з урахуванням особливостей дітей і потреб сім'ї, систематично співпрацює з батьками Залучає батьків до діяльності; спрямованої на створення умов, сприятливих для розвитку їхніх дітей; формує в батьків позитивне ставлення до оволодіння знаннями педагогіки й психології Налагоджує контакт із сім'єю не тільки тоді, коли потрібна допомога батьків, а постійно, домагаючись відвертості, взаєморозуміння, чуйності  
5. Педагогічний такт Володіє педагогічним тактом, а деякі його порушення не позначаються негативно на стосунках з учнями . Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, справедливості    
6. Педагогічна культура Знає елементарні вимоги до мови, специфіку інтонацій у Мовленні, темпу мовлення дотримується не завжди Уміє чітко й логічно висловлювати думки в усній, письмовій та графічній формі. Має багатий словниковий запас, добру дикцію, правильну інтонацію Досконало володіє своєю мовою, словом, професійною термінологією  
7. Створення комфортного мікроклімату Глибоко вірить у великі можливості кожного учня. Створює сприятливий морально-психологічний клімат для кожної дитини Наполегливо формує моральні уявлення, поняття учнів, виховує почуття гуманності, співчуття, жалю, чуйності. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей, загальної культури особистості Сприяє пошуку, відбору і творчому розвиткові обдарованих дітей